تبلیغات
معتادان دیروز عاشقان امروز - مطالب هفته سوم فروردین 1392
دوشنبه 19 فروردین 1392

شکر گذاری

   نوشته شده توسط: آرش بهبودی(ب.دل)    

من امروز سرشار ازپذیرش هستم 

   خدایا تورا ستایش میکنم چون توهمواره کسانی راکه

    وجودشون برای رشد من لازم بود به زندگیم آوردی. 

    من اکنون با علم به اینکه همه انهایی که درزندگیم 

    نقشی داشته اندآموزگارانی ازطرف توبوده اند. ورود

    افراد جدیدرابه زندگیم خوشامد میگویم